İçeriğe geç

Kimler KDV İadesi Alır ?

KDV İadesi
Kimler KDV İadesi Alır

Kimler KDV İadesi Alır ?

Kanun numarası 3065 olan Katma Değer Vergisi Kanunu Avrupa Birliği’nin ortak vergisi olarak öngörülen ve ülkemizde 01.01.1985’te yürürlüğe girmiştir. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 63 maddeden oluşmakta olup, Ayrıca, bu maddelere ek olarak 39 geçici madde ilave edilmiştir. KDV İadesi kimler alır ?

Katma Değer Vergisi ticaretin her aşamasında olduğundan dolayı, söz konusu kanun maddelerine ilişkin bir çok tebliğler hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 2014 yılında birçok KDV Tebliği yayınlanması sonucunda karışıklık olması nedeniyle, Maliye Bakanlığı’nca KDV Genel Uygulama Tebliği adı altında birden çok yayımlanan tebliğleri birleştirmiştir. Kimleri KDV iadesi alır, Kimler KDV iadesinden faydalanır, KDV iadesi nasıl talep edilir, KDV iadesi nasıl beyan edilir vb. konuların hepsi KDV Genel Uygulama Tebliği’nde belirtilmiştir. Kimler KDV iadesi alır ? aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

I. İSTİSNALAR

Kimler KDV iadesi alır

A. İHRACAT İSTİSNASI

1. Mal İhracı
2. Hizmet İhracı
3. Roaming Hizmetleri
4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason
5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)
6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna
8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması
9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması

Kimler KDV iadesi alır ?

B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA

1.Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna
2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna
3. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna
4. Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna
5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna
6. Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna
7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna
8. Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna
9. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
10. Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna
11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Teslimi ile Yem Teslimlerinde İstisna
12. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna
13.İstisna Uygulamalarında Alt Sınır

Kimler KDV iadesi alır ?

C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI

1. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna
2. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna

Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR

1. Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna
2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
3. Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

D. İTHALAT İSTİSNASI

1. Yurtiçi Teslimleri KDV’den İstisna Olan Mal ve Hizmetler
2. Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf veya Müstesna Olan Eşya
3. Bazı Gümrük Rejimlerinin Uygulandığı Mallar

E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR

1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna
2. Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası
4. Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna
5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna
6. Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna
7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri
8. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna

F. SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR

1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar
2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar
3. Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar
4. Diğer İstisnalar

G. GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR

1. Özelleştirme Kapsamına Alınan İktisadi Kıymetlerin Teslim ve Kiralanması İşlemleri
2. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Verilen Teslim ve Hizmetler
3. Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetleri
4.Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri
5.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine Taşınmaz ve İştirak Hissesi Devri
6. Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri
7. Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri
8. Belediye ve İl Özel İdarelerinin 27/1/2017 Tarihinden Önce Yaptıkları Taşınmaz Satışları

Yukarıda yer alan 8 işlemlerden dolayı mükellefler KDV istisnası (KDV iadesinden) yaralanmaktadırlar. Söz konusu bu işlemler KDV beyannamesinde aşağıdaki yer alan isimler adı altında beyan edilmektedir.

Tam İstisnalardan Kaynaklanan KDV İadeleri

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İade İşlemleri

Tevkifatlı İşlemlerden Kaynaklanan İade İşlemleri

Kaynak: Gib